Despre aria protejata

Situl de importanţă comunitară ROSCI0023 Cascada Mişina şi rezervaţia naturală 2.818 Cascada Mişina sunt situate în bazinul superior al pârâului Mișina, afluent al râului Năruja, pe teritoriul comunei Nistorești, din zona de munte a județului Vrancea. Suprafaţa sitului este de 220 ha, la care se adaugă 189,7 ha ocupate de rezervaţia naturală.

Situl Cascada Mişina a fost declarat arie naturală protejată de interes comunitar în anul 2007, ca parte a reţelei ecologice europene Natura 2000, care vizează conservarea în arealul lor natural a speciilor şi habitatelor vulnerabile de pe continent. Astfel, în aria naturală Cascada Mişina au fost identificate și menționate în formularul standard Natura 2000 o serie de specii şi habitate de interes comunitar, dintre care cele pentru care a fost declarată protejată sunt: opt specii de animale sălbatice (mamifere – râs, urs brun şi lup; amfibieni – izvoraş cu burtă galbenă, triton cu creastă şi triton carpatic; nevertebrate – croitor alpin; peşti – zglăvoc) şi trei habitate naturale (fânețe montane, păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum şi păduri dacice de fag – Symphyto-Fagion), care adăpostesc elemente de floră foarte variate.

Valoarea naturală a sitului este dată şi de relieful puternic influenţat de procesele tectonice din trecut, datorită cărora s-a format și Cascada Mișina, cu o rupere de pantă de peste 12 m. Peisajul este dominat de culmi care converg spre zona cascadei şi conferă terenului un caracter frământat, cu văi înguste şi versanţi abrupţi. Arealul este sălbatic şi greu accesibil, având totodată un rol important ca zonă de refugiu, reproducere, hrănire, creştere a puilor şi chiar coridor ecologic pentru numeroase specii.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro