Descriere proiect

Proiect:
„Management adecvat în vederea conservării biodiversităţii din ariile naturale protejate ROSCI0023 şi rezervaţia naturală 2818 Cascada Mişina”
cod SMIS 2014+ 118939

Beneficiar:
Ocolul Silvic Năruja

Perioada de implementare a proiectului:
23 luni

Valoarea contractului de finanțare:
3.559.089,75 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 3.559.089,75 lei

Localizarea proiectului:
Situl de importanţă comunitară ROSCI0023 Cascada Mişina şi rezervaţia naturală 2.818 Cascada Mişina sunt situate în bazinul superior al pârâului Mișina, afluent al râului Năruja, pe teritoriul administrativ al comunei Nistorești.

Proiectul se va desfășura în zona de munte a județului Vrancea, într-un areal cu o acoperire mare de pădure (17,02% pădure de foioase, 39,76% pădure de conifere și 43,21% pădure de amestec) și o concentrație semnificativă de carnivore mari (specii precum Ursus arctos, Lynx lynx și Canis lupus folosesc această zonă pentru hibernare și pentru creșterea puilor).

Obiectivul general al proiectului:
Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0023 Cascada Mişina şi rezervaţia naturală 2.818 Cascada Mişina, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent şi participativ vizând elaborarea planului de management şi informarea / conştientizarea factorilor interesaţi cu privire la beneficiile conservării Siturilor Natura 2000.

În prezent, lipsa unui Plan de management aprobat în contextul legislaţiei actuale naţionale, corelat cu studiile faunistice şi de habitate şi cu existenţa unui set de măsuri de conservare, înseamnă lipsa unui instrument administrativ important în exercitarea custodiei pentru aceste două arii naturale protejate.

ROSCI0023 Cascada Mişina a fost declarată arie naturală protejată de interes comunitar prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Rezervația naturală 2.818 Cascada Mişina a fost declarată arie protejată prin Legea nr. 5/2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național) şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr. 12/1992.
Ambele arii protejate se află în custodia Ocolului Silvic Năruja începând cu anul 2010.

Proiectul se încadrează şi răspunde demersurilor realizate la nivel naţional, promovând acţiuni care contribuie în mod direct la îndeplinirea obiectivelor din cadrul Strategiei Naţionale şi Planulului de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014-2020, Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României, Strategiei de Dezvoltare Rurală a României 2014-2020 şi Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) – Judeţul Vrancea, obiective ce iau în considerare nevoile concrete de protecţie a biodiversităţii din România.

Acest proiect este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, în cadrul Obiectivului Specific 4.1 – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate.

Obiectivele specifice ale proiectului:
– Revizuirea Planului de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0023 Cascada Mişina şi rezervaţia naturală 2.818 Cascada Mişina, în concordanţă cu legislaţia în vigoare
– Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul ariilor naturale protejate vizate de proiect, evidenţiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecţia mediului şi menţinerea / atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar
– Dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor şi instituţiilor implicate în managementul ariilor naturale protejate ROSCI0023 Cascada Mişina şi rezervaţia naturală 2.818 Cascada Mişina

Grupurile ţintă au fost identificate în funcţie de legătura acestora cu managementul, conservarea şi utilizarea resurselor naturale în cele două arii protejate. Este vorba în primul rând despre comunitatea locală din imediata apropiere (comuna Nistoreşti): locuitorii comunei, reprezentanţi ai administraţiei locale (consilieri, primar), cadre didactice şi elevi, reprezentanţi ai firmelor / agenţilor economici cu activităţi în vecinătatea şi pe teritoriul celor două arii protejate, asociaţii ale agricultorilor, fermierilor, proprietarilor de terenuri, ONG-uri locale.

De asemenea, un grup ţintă important este cel al instituţiilor statului cu atribuţii în gestionarea resurselor naturale: Consiliul Judeţean Vrancea, Instituţia Prefectului judeţului Vrancea, Direcţia Agricolă Judeţeană Vrancea, Regia Naţională a Pădurilor – Direcţia Silvică Vrancea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea.

Vizitatorii / turiştii reprezintă şi ei un grup ţintă al proiectului, aceştia având oportunitatea de a afla mai multe informaţii despre patrimoniul natural al întregii zone vizate şi al altor arii naturale protejate din judeţul Vrancea, precum şi despre importanţa protecţiei şi conservării acestora.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro